Politické hnutí Nestraníci
Jde nám o úspěšný rozvoj města
„Naše město mám opravdu rád. Narodil jsem se v Klatovech a celý život zde žiji. Po maturitě na Střední zemědělské škole v Klatovech jsem absolvoval bakalářské studium a následně magisterské studium na České zemědělské univerzitě v Praze. Od roku 2000 jsem podnikal, vytvářel knihy o regionu Klatovska i navrhoval naučné stezky. Od devadesátých let se věnuji rozvoji spolkové činnosti. Téměř před dvaceti lety jsem založil spolek Klub přátel Klatovska, který zachraňuje drobné památky i pořádáme akce pro rodiny s dětmi. Členem zastupitelstva města jsem nepřetržitě od roku 2006, od roku 2010 jsem členem rady města a v roce 2014 jsem se stal místostarostou města, což mě umožnilo aktivně pro Klatovy pracovat. S manželkou Helenou vychováme dvě děti, školáka Martina a Adrianku, která chodí do školky.
Myslím, že město toho za poslední roky realizovalo opravdu hodně – investičních akcí, modernizací, oprav a vylepšení – a to jak v Klatovech, tak i v integrovaných obcích. Také přibyly nové možnosti pro trávení volného času, kulturní a sportovní akce. Mnohé však stále zůstává rozpracované, což mě motivuje jít znovu do komunálních voleb a ucházet se o Vaši podporu. Rád bych například přidal nějaké pěkné a bezpečné hrací prvky pro děti do parku na Vodojemu či pokračoval ve vylepšování aktivit na Hůrce. Je tohoto však mnohem více. Všechny záměry najdete v našem programu.
Na kandidátce číslo 5 Nestraníci máme 27 lidí, které všechny dlouhodobě znám a vím, že mají pro Klatovy pozitivní přínos. Můžu tak říci, že nabízíme dobrý tým, z něhož by se každý mohl stát aktivním zastupitelem města.“

Ing. Martin Kříž, místostarosta města Klatovy

Na tématech pracujeme dlouhodobě
„Již 4 volební období působím v zastupitelstvu města a byla jsem za tuto dobu účastna mnoha rozhodování, budování ,zřizování a dalších všech potřebných záležitostí ve městě. Vím tedy, že je již mnoho dobrého pro spoluobčany ve městě i za mého přispění uděláno. Nikdy však není hotovo, stále nastupují nové a nové záležitosti, nové problémy a ty přetrvávající jsou též potřeba řešit. Tradičně doprava, bezpečnost ve městě, čistota, určitý komfort volnočasových aktivit, školství apod. To vše se znalostí věci máme v našem programu. A proto jsme se rozhodli, že opět budeme usilovat o přízeň voličů v podzimních volbách, abychom byli nápomocni při jejich řešení.“
Mgr. Věra Tomaierová,MPA, právnička, členka rady města

Zaměřím se na pomoc spolkům i na bezpečnost
„Jmenuji se Jaromír Veselý, jsem ženatý již přes 30 let, manželka se jmenuje Vladislava, máme dvě děti a dva vnoučky. Jsem klatovský rodák, je mi 62 let. Mé povolání je učitel, 16 let jsem byl ředitelem školy, po jejím sloučení jsem zástupcem ředitelky.
V zastupitelstvu jsem pracoval tři volební období, byl jsem v kontrolním výboru, majetkové komisi a ve svém volném čase jsem i oddával. V majetkové komisi pracuji dodnes.
Ucházím se ještě o jedno volební období, abych mohl plně využít svých znalostí a dovedností ve prospěch občanů našeho města a přidružených obcí. Svým zaměřením jsem sportovec, proto bych rád pro různé zájmové skupiny a spolky pomohl i nadále zajišťovat kvalitní využití jejich volného času.
Další oblastí mého zájmu je bezpečnost ve městě, je např. třeba zajistit, aby se naši spoluobčané nemuseli obávat, že lavičky v blízkosti jejich obydlí se stanou shromaždištěm popíjejících, fetujících a hlučících partiček. Musíme se zaměřit např. i na kamerový systém, jeho modernizaci a pokrytí všech lokalit.
Ale to jsem jen vybral zlomek z našeho volebního programu...“

Mgr. Jaromír Veselý, učitel

Všechny články zde:
Politické hnutí Nestraníci
Program Nestraníků pro komunální volby v Klatovech 2018
O nás a našich vizích

Již po čtvrté se hnutí Nestraníci uchází o Vaši přízeň a o hlasy v komunálních volbách v Klatovech. Žijeme ve městě, které máme všichni rádi a není nám tak být lhostejné co se v něm děje. Všichni, kteří kandidují za hnutí Nestraníci, mají svoje zaměstnání, životní zkušenosti a jsou hmotně zabezpečeni. Ve svých zaměstnáních každodenně dokazují, že jejich slova a činy mají význam a přináší přínos nám všem. To samé platí i o cílech našeho hnutí Nestraníci: zlepšit život nás všech v Klatovech. Někteří naši kandidáti již znají práci v zastupitelstvu i v radě města, protože byli zvoleni v minulém volebním období a rádi by pokračovali v započaté práci. Že to myslíme vážně, dokazují výsledky v našich profesích, znáte nás, nežijeme v anonymitě. Za našeho přispění toho bylo v Klatovech a spádových obcích vykonáno, opraveno a zřízeno opravdu hodně. Máme na území města funkční čističku odpadních vod, dobrou a kvalitní pitnou vodu, vyřešené odpady i centrální rozvod tepla. Postupně se některé z těchto potřeb budují i v jednotlivých spádových obcích města. Jsme zřizovateli mnoha mateřských a základních škol, kulturních zařízení, zařízení volnočasových aktivit. Za poslední volební období je poznat největší rozkvět obnovy parků a zeleně, chodníků, osvětlení a mnoho dalšího. Rozvoj města je patrný na každém kroku. Tento trend udržíme a budeme jej nadále rozvíjet. Chceme zdravé město aktivních a spokojených občanů, do kterého se lidé rádi vrací.
Zlepšíme život všem obyvatelům města… Ptáte se jak?

Dětská hřiště rozšíříme, doplníme o mobiliář a budeme je udržovat ve výborném stavu. Zřídíme nové možnostmi trávení volného času – úpravou lesoparku Hůrka, postupnou modernizací letního koupaliště, proměnou zanedbaného Křesťanského vrchu v místo, kam budete chodit rádi na procházky. Obnovíme křížovou cestu a vytvoříme udržovanou cestní síť s mobiliářem. Také vybudujeme nové hrací prvky pro děti na Vodojemu a vylepšíme tento park. Ve středu města upravíme Divadelní ulici na příjemné zákoutí náměstí. Pustíme se do rekonstrukce poslední části jezuitské koleje – nevyužitého refektáře a přilehlých prostor, kde vytvoříme multifunkční sál. Zachováme počet bytů ve vlastnictví města, zvláště byty sociální. Rozvoj dalšího bydlení usnadňuje schválený územní plán, který vytyčuje místa, které lze zastavět bytovou zástavbou. Pokračujeme v obnově stávajících sídlišť, parkovacích míst, úpravách hřbitova, rozšiřování městské zeleně, dokončení obnovy Mercandinových sadů. Vzhled města je pro nás důležitý. Víme, že je stále co zlepšovat. Každoročně budeme investovat do oprav a údržby chodníků a komunikací ve městě a integrovaných obcí. Důsledně budeme dbát o čistotu města a jeho květinovou výzdobu.
Zefektivníme dopravní situaci

Město musí větší pozornost věnovat například zlepšení průjezdnosti sídlišť a systému parkování. Důležité je i hledat možná řešení pro bezpečnější přecházení, například v Domažlické ulici. Budeme také pokračovat v opravách ulic a chodníků v majetku města včetně osvětlení a stále zlepšovat návaznost městské hromadné dopravy na ostatní dopravu. Některé problémy, které je nutno řešit nás provázejí řadu volebních období. Proč už nejsou vyřešena? Město na ně není totiž samo. Například doprava. Téma všech komunálních voleb a všech subjektů, kandidujících ve volbách. Zde je hlavním partnerem města jednak stát a také kraj. Představitelé města se snaží o protlačení svých záměrů, ale nemohou určovat pořadí možné výstavby tolik potřebného obchvatu a návazných komunikací. V přípravě a výkupu pozemků jsme udělali vše potřebné a další kroky už řídí někdo jiný. Město nyní musí vytvářet tlak na urychlení celé záležitosti.
Nejslabším budeme pomáhat

Víme, že v naší společnosti přibývá seniorů, kteří potřebují odbornou péči. Chceme vybudovat nové zařízení pro seniory v objektu bývalé porodnice – domov se zvláštním režimem, zároveň soustavně zlepšovat a rozšiřovat poskytování sociálních služeb v městských zařízeních pro seniory a handicapované.
Podpoříme aktivní občany

Budeme podporovat sportovní kluby a spolkovou činnost i další zájmovou činnost našich občanů. Zapomínat nebudeme ani na podporu našich sborů dobrovolných hasičů a organizací, které dlouhodobě v našem městě dobře působí pro rozvoj našich dětí – například základní umělecké školy, domu dětí a mládeže, klatovských skautských organizací atd. Stálou spoluprací se všemi institucemi a podnikatelskými subjekty zajistíme příležitosti pro mladé lidi. Nechceme, aby po vystudování škol odcházeli za prací z města.
Chceme, aby město bylo bezpečné

Zaměříme se také na ochranu občanů před živelnými pohromami, zejména na budování protipovodňových opatření. Aktivně budeme spolupracovat na protidrogových opatřeních ve městě. Podpoříme spolupráci městské a státní policie a budeme zlepšovat jejich součinnost. Necháme provádět pravidelné kontroly alkoholu a drog u mladistvých. Kvalitní digitální kamerový systém a jeho obsluha musí být ku pomoci městské i státní policii při odhalování negativních jevů a nepřístojného či závadného chování určitých skupin či jednotlivců ve městě.
Modernizaci zajistíme ruku v ruce s vývojem technologií

Smysluplně budeme digitalizovat úřad. Chceme občanům co nejvíce usnadnit vyřizování jejich záležitostí. Zavedeme WIFI pokrytí dalších veřejných prostor Klatov, například v Mercandinových sadech. Rozšíříme městský web o stránku věnovanou možnostem trávení volného času.
Přejeme si město, do kterého se lidé rádi vrací

Více podpoříme zájem domácích turistů, aby se Klatovy staly zajímavým doplňkem jejich dovolené na Šumavě. Například budeme pokračovat v tradici prázdninových oživených prohlídek města, které atraktivní formou seznamují s historií Klatov. Systematicky a cíleně budeme město propagovat, zejména v bavorském příhraničí. Vytvoříme naváděcí systém, který návštěvníkům z Čech i zahraničí usnadní parkování poblíž centra. Podpoříme vznik dalších cyklostezek a obnovu cest, které vycházejí z města do okolní přírody. Více budeme propagovat symboly města – například Klatovské karafiáty. Podpoříme v našem městě zajímavé akce.
Budeme pečovat o finanční zdraví města

Zefektivníme vynakládání finančních prostředků města a budeme udržovat jeho dobrou finanční kondici. Výběrová řízení budou vždy transparentní. Budeme v maximální možné míře vyhledávat dotační zdroje Evropské unie pro podporu smysluplných projektů města.

Přijďte nás podpořit v komunálních volbách 5. a 6. října 2018, volte č. 5.